DEWAN REDAKSI

Dr. Nahjiah Ahmad, M.Pd (Ketua)
Dr. Syaiful Deni, M.Si (Anggota)
Dr. Bakar Djibat, M.Pd (Anggota)
Dr. Abdurrahman Kader, M.Si (Anggota)
Dr. Zubair Saing, MT (Anggota)
Rahmat Abd. Fatah, S.Sos, M.Si (Anggota)

 

EDITOR PELAKSANA

Dr. Hamidah Rahman, M.Si, Apt
Rosmila Tuharea, SKM, MKes
Syaiful Bahry, S.Psi, MA
Amin Awad, ST
Zulkarnain, ST